0 Totalt: 0,00 € Meny

Dataskyddsbeskrivning


Registerförare

Nykarleby apotek (senare ”apoteket”) FO-nummer 2015245-8

Kontaktperson: Minna Gäddnäs, dataskyddsansvarig

Adress: Sollefteågatan 8, 66900 Nykarleby

Tel. 06 722 0009

nykarleby.apotek@apteekit.net

Registrets namn

Kundregister för Nykarleby apoteks nätbutik

Syftet med hantering av personuppgifter

Vi hanterar personuppgifter i samband med beställningar från nätbutiken, fakturering, då vi tar kontakt eller i samband med andra åtgärder angående kundförhållandet.

På grund av det tekniska förverkligandet av hanteringen av uppgifterna kan en del av uppgifterna finnas hos underleverantörer.

Registrets informationsinnehåll

Kundens för- och efternamn, kundnummer, adressuppgifter, telefonnummer, e-post, uppgifter om behovet av läkemedelsrådgivning.

Regelmässiga informationskällor

Persunuppgifter samlas in av den registrerade personen själv.

Regelmässigt överlåtande av uppgifter

Apoteket utlämnar kunduppgifter (namn, adress, telefonnummer, e-postadress) till Posten i samband med leverans av en beställning. Apoteket kan utlämna kunduppgifter till myndigheterna enligt vad den gällande lagstiftning tillåter och föreskriver.

Överföring av uppgifter till länder utanför EU och EES (Europeiska ekonomiska samarbetsområdet)

Annan information än e-postens förmedlingsuppgifter skickas inte utanför EU-området. Som förmedlingsservice för e-post används Mandrill, som är en del av Mailchimp-servicehelheten. Mailchimp garanterar inte att de e-post som förmedlas via servicen, stannar inom EU-området. Mailchimp är Privacy Shield-certifierad. Detta betyder att Mailchimp kan ta emot EU-medborgarnas uppgifter och garanterar att processerna som behövs för behandling av personuppgifter enligt GDPR finns.

Förvaringstid av personuppgifter

Uppgifterna om kundens köphändelser och rabatter sparas i vårt datasystem endast i 48 timmar efter beställningen. Orderbekräftelsena i pappersformat sparas i 12 månader.

Användande av cookies

Apotekets nätbutik använder sk. cookies (små textfiler som lagras på din dator). Cookies används för att förbättra servicens kvalitet för användaren, och för att följa besökartrafiken. Användningen av cookies förutsätter alltid godkännande av kunden.

Principerna för skydd av registret

Apotekets kundregister behandlas konfidentiellt. Registret är skyddat från utomstående med brandmurar, lösenord och övriga tekniska hjälpmedel. Utskrifter förvaras sakenligt utom räckhåll för utomstående.

Enbart personer som sköter registerärenden har rätt att använda registret dvs. “upprätthållaren” av registret. Alla upprätthållare har ett personligt användarnamn och lösenord. Upprätthållaren har tystnadsplikt.

Uppdatering av uppgifter

Kunden har möjlighet att uppdatera sina namn- och adressuppgifter i samband med en ny beställning. Andra uppgifter kan uppdateras genom att kontakta upprätthållaren till nätbutiken.

Den registrerades rättigheter

Den registrerade har följande rättigheter enligt EU:s allmänna dataskyddsförordning

a. rätt till tillgång till personuppgifter

b. rätt att korrigera och avlägsna felaktiga personuppgifter

c. rätt att begränsa behandling och invändningsrätt

d. rätt att återkalla ett samtycke

e. rätt att inte bli föremål för ett beslut, som endast baserar sig på automatisk behandling, så som profilering

f. rätt att överföra information från ett system till ett annat

g. rätt att överklaga till övervakningsmyndigheten, om den registrerade anser att man i behandlingen av hens personuppgifter bryter mot EU:s allmänna dataskyddsförordning (GDPR 77 art.)

Begäranden om att verkställa den registrerades rättigheter riktas till registerförarens dataskyddsansvarig.